ឱកាសការងាររដ្ឋ! ក្រសួងធំៗ ២ ប្រកាសរើសបុគ្គលិកក្របខណ្ឌរដ្ឋសរុបជិត ២០០នាក់
ធី ស្រីល័ក្ខ MARCH 19 2023 931 views

ឱកាសសម្រាប់អ្នកចង់ធ្វើការងារក្របខណ្ឌរដ្ឋពេលនេះ ក្រសួងនិងរដ្ឋបាលខេត្តប្រកាសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌជាច្រើននាក់ សរុបចំនួន ២០៣ កន្លែង។មានទាំងការងារនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្តាលខេត្ត ហេតុនេះបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការដាក់ពាក្យបាន។សម្រាប់ការងាររដ្ឋទាំង ២០៣ រួមមាន ៖