ព្យាបាលឥតគិតថ្លៃ! ទោះចប់ភារកិច្ចនៅខ្មែរ តែគ្រូបង្វឹក Honda បានធ្វើរឿងអស្ចារ្យ១ជួយកុមារកម្ពុជា
ឡុង វឌ្ឍនៈ MAY 26 2023 13.6 K views

គម្លាតនៃការរស់រានមានជីវិត ទាក់ទងនឹងការព្យាបាលជំងឺមហារីកកុមារ គឺមានគម្លាតខុសគ្នារហូតដល់ទៅ៦០% រវាងប្រទេសប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ និងប្រទេសប្រាក់ចំណូលទាប។ ជាក់ស្ដែង អ្នកជម្ងឺមហារីកកុមារ នៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ អាចរស់រានមានជីវិតលើសពី០៥ឆ្នាំ មានអត្រាដល់ទៅ៨០%។ រីឯកុមារនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប គឺមានត្រឹមតែ ២០%ប៉ុណ្ណោះ។