ស្រលាញ់តាដុល្លារត្រូវស្ដាប់សម្ដីគាត់! សម្ដីមាសទាំង៥របស់តាដុល្លារ បើធ្វើតាម អ្នកលែងរអ៊ូរឿងលុយទៀតហើយ
Toeuy Hong JANUARY 24 2023 1.9 K views

 អ្នកណាៗក៏ស្រលាញ់ក្រដាសប្រាក់១០០ដុល្លារព្រោះជាក្រដាសប្រាក់ធំបំផុតរបស់អាមេរិក ហើយកាលណាពួកគាត់មានក្រដាសប្រាក់នេះពួកគាត់នឹងសប្បាយចិត្ត។ យ៉ាងណាមិញបច្ចុប្បន្នមនុស្សជាជួបញ្ហាដោយសារតែមិនមានក្រដាស១០០ដុល្លារ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាសម្ដីមាសរបស់លោកតាក្នុងក្រដាស១០០ដុល្លារ Benjamin Franklin ដែលអ្នកគួរធ្វើតាមបើមិនចង់ជួបបញ្ហាលុយកាក់។