រកផ្លូវវាង! កំណាត់មហាវិថី និងផ្លូវជាច្រើនខ្សែនៅភ្នំពេញ នឹងត្រូវផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ខាងមុខនេះ
Bunthoeun Koem NOVEMBER 4 2022 51.8 K views

នៅថ្ងៃទី៩​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២២​ខាងមុខនេះ កំណាត់មហាវិថី និងផ្លូវជាច្រើនខ្សែនៅរាជធានីភ្នំពេញ នឹងត្រូវផ្អាកចរាចររយៈពេលខ្លី។ នេះយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។