ឆែកមើលឯកសារទាំង៤ នេះសិនមុននឹងសម្រេចចិត្តដកលុយទៅទិញផ្ទះ
Bunthoeun Koem DECEMBER 9 2022 367 views

ផ្ទះគឺជាទីជម្រកដែលមិនអាចខ្វះបាន​នៅក្នុងជីវិតយើង ហើយវាក៏ជាការវិនិយោគដ៏ធំមួយផងដែរ។ ដូច្នេះមុននឹងលោកអ្នកសម្រេចចិត្តទៅទិញផ្ទះតាមគម្រោងណាមួយលោកត្រូវតែពិនិត្យឯកសារមួយចំនួនជាមុនសិន ដើម្បីចៀសវាងប៉ះពាល់ដល់ការទិញផ្ទះរបស់លោកអ្នក។