ឱកាសការងារ! ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងអាកាសយានដ្ឋានធំ១ ប្រកាសរើសអ្នកបម្រើការងារជាច្រើននាក់
ធី ស្រីល័ក្ខ JANUARY 24 2023 498 views

ចំពោះអ្នកដែលមានក្តីស្រមៃចង់ធ្វើការងាររដ្ឋ ឬចង់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ នាពេលនេះឱកាសល្អបានមកដល់ហើយព្រោះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ធំ១កន្លែង កំពុងរើសអ្នកដែលចង់ចូលបម្រើការងារជាច្រើនអ្នក។