ដំណឹងល្អ! គម្រោងធំៗជាង ១០ កំពុងស្ថិតនៅក្នុងអទិភាពសម្រាប់ការសាងសង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
Bunthoeun Koem JANUARY 2 2023 1.8 K views

នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះឃើញថាមានគម្រោងជាច្រើនត្រូវបានបើកដាក់ឲ្យដំណើរការ ឬគម្រោងមួយចំនួនទៀតក៏បាននឹងដំណើរការសាងសង់យ៉ាងស្រស្រាក់ស្រស្រាំនៅក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ។ យ៉ាងណានាពេលថ្មីៗនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបង្ហើបពីគម្រោងអតិភាពធំៗជាង ១០ ដែលស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់នាពេលខាងមុខផងដែរ។