អាជីវកម្មដែលត្រូវកំណត់ថាជាប់ពន្ធតូច ត្រូវបានគេកំណត់ឱ្យផ្អែកលើចំណុចសំខាន់៦ លក្ខខណ្ឌនេះ
Sambat SokhlangMARCH 31 202442 views

ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជាប់ពន្ធ នៅអាចនៅមានម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លះមិនទាន់បានដឹងច្បាស់នៅឡើយទេអំពីការជាប់ពន្ធ ដូចជា អាជីវកម្មកម្រិតណាខ្លះដែលត្រូវជាប់ ហើយតើការគិតពន្ធនោះគេមើលទៅលើអ្វីខ្លះ ហើយចំណូលពីប៉ុន្មានឡើងទៅទើបត្រូវជាប់ពន្ធជាដើម។ ដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះ Business Cambodia នឹងធ្វើការលើកយកនូវលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជាប់ពន្ធសម្រាប់អ្នករកស៊ី ចែកជូនបងប្អូនបានជ្រាប់កាន់តែច្បាស់។

បើតាមការឱ្យដឹងរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធថា បានបញ្ជាក់ថា ចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធតូច ត្រូវបានកំណត់តាម ២ ករណីដោយឡែកពីគ្នា ចំពោះសហគ្រាសដែលប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានដូចជា ៖

ក.កំណត់តាមរបបស្វ័យប្រកាស

ការកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស ត្រូវផ្អែកលើកម្រិតនៃផលរបរប្រចាំឆ្នាំទៅតាមវិស័យចម្បងរួមមានវិស័យកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម សេវាកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ។សហគ្រាសដែលត្រូវបានចាត់ចូលជាអ្នកជាប់ពន្ធតូច ប្រសិនបើស្ថិតក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌធំចំនួន ៥ ៖

  • មានផលរបរប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី ២៥០លានរៀល ដល់ ១,០០០លានរៀល សម្រាប់វិស័យកសិកម្ម​ សេវាកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម
  • មានផលរបរប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី ២៥០ លានរៀល ដល់ ១,៦០០លានរៀល សម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម
  • មានផលរបរក្នុងរយៈពេល ៣ខែ ជាប់គ្នាណាមួយ ដែលបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំប្រតិទិនចរន្តចាប់ពី ៦០ លានរៀលឡើងទៅ
  • ឬរំពឹងមានថាមានផលរបរក្នុងរយៈពេល៣ខែជាប់គ្នាខាងមុខ ចាប់ពី ៦០លានរៀលឡើងទៅ ឬ
  • ចូលរួមដេញថ្លៃ ពិគ្រោះថ្លៃឬស្ទង់ថ្លៃ ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឬសេវារួមភាស៊ី

២.ការកំណត់តាមទ្រព្យសកម្មអាជីវកម្ម

ក្នុងករណីផលរបរដែលអ្នកជាប់ពន្ធបានប្រកាសមិនឆ្លុះបញ្ចាំងនូវផលរបរជាក់ស្តែង ការកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់អ្នកជាប់ពន្ធត្រូវបានធ្វើឡើងវិញដោយផ្អែកលើតម្លៃទ្រព្យសកម្មដែលប្រើប្រាស់ក្នុងអាជីវកម្ម។សហគ្រាសដែលត្រូវបានចាត់ចូលជាអ្នកជាប់ពន្ធតូចប្រសិនបើស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម ៖

  • មានទ្រព្យសកម្មអាជីវកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០០លានរៀល ដល់ ១,០០០ លានរៀល សម្រាប់វិស័យកសិកម្ម សេវាកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម
  • មានទ្រព្យសកម្មអាជីវកម្មប្រចាំឆ្នាំ ២០០លានរៀល ដល់ ២,០០០លានរៀល សម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម។

 

អត្ថបទពេញនិយមប្រចាំខែ
អត្ថបទថ្មីៗ
Footer Background
Business Cambodia
បំផុសគំនិតរកស៊ី នាំមនុស្សឱ្យហ៊ានចេញរកស៊ីតាមក្ដីស្រមៃ
© 2024 Baksey Media. All Rights Reserved.
Developed by: Technology Cambodia