នេះជាលើកទី១ហើយដែលចាបក្រហមបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីប្រមូលផ្តុំនូវអាជីវកម្មថ្មីថ្មោង និងសហគ្រិនខ្មែរយើងមកបង្ហាញពីគំនិតដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគាត់
​សូមឣភ័យទោស ពួក​យើងមិនមានអត្ថបទសម្រាប់ផ្នែកនេះនៅឡើយទេនៅពេលនេះ។