ប្រាក់ខែខ្ទង់៣០០$ចាយមិនគ្រប់? ប្រញាប់ប្រើក្បួន១នេះភ្លាម ឈប់ខ្ចីលុយគេចុងខែ ហើយសល់ទ្រព្យទៀត
Kan Dara JANUARY 25 2023 262 views

ធ្លាប់ឆ្ងល់ទេ អ្នកខ្លះប្រាក់ខែ៣០០ដុល្លារ តែអាចចិញ្ចឹមខ្លួនរស់ស្រួល ចួនថ្ងៃខ្លះផ្តាច់ពីមាត់ពីកផ្ញើទៅគ្រួសារនៅឯស្រុកទៀតក៏មាន មិនភ័យរឿងខ្មោចលងចុងខែ រស់ធូរចិត្តមិនតឹងទ្រូង ហើយពេលមកធ្វើការម្តងៗ ទីនុយសមសួន ញញឹមពព្រាយរាយមន្តស្នេហ៍ ហាក់ពុំមានទុក្ខកង្វល់អ្វីឡើយ។ រីឯអ្នកខ្លះរកបាន ៣០០ដុល្លារ/១ខែ ក៏ចាយមិនគ្រប់ ឥឡូវរកបាន ៥០០ដុល្លារ/១ខែក៏ចាយមិនគ្រាន់ ដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះឆក់កន្តៀតខ្ចីបុលគេដោះកូយចុងខែទៀតក៏មាន។