ប្រសើរណាស់! អាជីវកម្ម ២ប្រភេទក្នុងវិស័យកសិកម្ម អាចនឹងត្រូវលើកលែងពន្ធរយៈពេល៥ឆ្នាំបន្តទៀត
ធី ស្រីល័ក្ខ NOVEMBER 24 2022 257 views

វិស័យស្រូវអង្ករ គឺជាវិស័យដ៏សំខាន់មួយ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាល បាននិងកំពុងជំរុញឱ្យមានការវិនិយោគបន្ថែម និងការពង្រីកទីផ្សារ ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។ក្នុងនោះដែរ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានខិតខំស្វះស្វែងរកគ្រប់មធ្យោបាយក្នុងការជួយដល់វិស័យនេះឱ្យមានភាពប្រកួតប្រជែងកាន់តែប្រសើរឡើង។