មកស្គាល់ភាគទុនិកទាំង ៨ របស់ធនាគារអេស៊ីលីដា ដែលមានទុនសរុបជាង ៣៩៥ លាន$

0
3496

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ីគឺជាធនាគារពាណិជ្ជកម្មនាំមុខគេនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុល្អបំផុត ជូនដល់សាធារណជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងសហគមន៍។ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី គឺផ្តល់ជូននូវ សហគ្រិនខ្នាតតូចបំផុត  ខ្នាតតូច ខ្នាតតូចមធ្យម និងសាធារណជន នូវមធ្យមបាយក្នុងការគ្រប់គ្រង ចាត់ចែងធនធានហិរញ្ញវត្ថុអោយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពឲ្យបានប្រសើរឡើង ដោយអនុវត្តតាមនូវនិរន្តរភាព និងបង្កើនប្រយោជន៏ជូនភាគទុនិក កម្មករនិយោជិតទាំងអស់ក្នុងសហគមន៍។ ក្នុងនោះដែរបើនិយាយពីភាទុនិករបស់ធនាគារមួយនេះច្បាស់ជាមិនមានអ្នកប៉ុន្មានទេ ហើយភាគច្រើនដឹងថាជាធនាគារក្នុងស្រុក និងគិតថាជាធនាគារដែលមានភាគហ៊ុនខ្មែរ ១០០​ ភាគរយ។ ជាការពិតណាស់ ធនាគារអេស៊ីលីដា មានភាគទុនិកចំនួន ៨ បើគិតត្រឹមថ្ងៃទី​៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨។ ភាគទុនិកទាំង ៨ នោះមានដូចខាងក្រោម៖

១. អេស៊ីលីដា ហ្វាយណាន់ហ្សល់ ត្រាស់៖  មានភាគហ៊ុនចំនួន ១០២.៧៥៨.២៦៧ ភាគហ៊ុន​ ដែលត្រូវជា ១០២.៧៥៨.២៦៧ ដុល្លារ ស្មើនឹង ២៦ ភាគរយនាំភាគរយកម្មសិទ្ធិ។

២. ក្រុមហ៊ុន អេ អេស អេ ភីអិលស៊ី (ASA, Plc.)មានភាគហ៊ុនចំនួន ៩៨.៨០៦.០៣៤ ភាគហ៊ុន ដែលត្រូវជា ៩៨.៨០៦.០៣៤ ដុល្លារ ដែលស្មើនឹង ២៥% នៃភាគរយកម្មសិទ្ធិ។

៣.  Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)មានភាគហ៊ុនចំនួន ៧២.១២៨.៣៩៦ ភាគហ៊ុន ដែលត្រូវជា ​​៧២.១២៨.៣៩៦ ដុល្លារ ដែលស្មើនឹង ១៨,២៥% នៃភាគរយកម្មសិទ្ធិ។

៤.  COFIBRED — Compagnie Financière de la BRED (BRED’s financial company) មានភាគហ៊ុនចំនួន ៤៨.៤១៤.៩៥២ ភាគហ៊ុន ដែលត្រូវជា ៤៨.៤១៤.៩៥២ ដុល្លារ ដែលស្មើនឹង ១២,២៥% នៃភាគរយកម្មសិទ្ធិ។

៥. ORIX Corporationមានភាគហ៊ុនចំនួន ៤៨.៤១៤.៩៥២ ភាគហ៊ុន ដែលត្រូវជា៤៨.៤១៤.៩៥២ ដុល្លារ ដែលស្មើនឹង ១២,២៥ % នៃភាគរយកម្មសិទ្ធិ។

៦. Triodos Microfinance Fund មានភាគហ៊ុនចំនួន ១០.០៨១.៤១៨ ភាគហ៊ុន ដែលត្រូវជា ១០.០៨១.៤១៨​ ដុល្លារ  ដែលស្មើនឹង ២,៥៥០៨% នៃភាគរយកម្មសិទ្ធិ។

៧. Triodos Fair Share Fund មានភាគហ៊ុនចំនួន ៨.៦២១.៣៤៣ ភាគហ៊ុន ដែលត្រូវជា ៨.៦២១.៣៤៣ ដុល្លារ ដែលស្មើនឹង  ២,១៨១៤% នៃភាគរយកម្មសិទ្ធិ។

៨. Triodos Sustainable Finance Foundation មានភាគហ៊ុនចំនួន ៥.៩៩៨.៧៤៣ ភាគហ៊ុន ដែលត្រូវជា ៥.៩៩៨.៧៤៣ ដុល្លារ ដែលស្មើនឹង  ២,១៨១៤% នៃភាគរយកម្មសិទ្ធិ៕

អត្ថបទដោយ៖ ធូរ៉ា

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here