ឈប់ទៅខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ៤នេះទៅ! ធនាគារជាតិ បញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ដល់កម្ចីទៀតហើយ!

0
1459

គិតមកដល់ពេលនេះ មានគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទជាច្រើនត្រូវ បានធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សម្រេចបញ្ឈប់មិនឲ្យបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីជនប្រជាជនកម្ពុជាទៀតទេ ហើយដើមឆ្នាំ ២០១៩នេះ ធនាគារជាតិ សម្រេចបញ្ឈប់គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ មិនធ្វើប្រតិបត្តិការតទៅទៀត។

គ្រឹះស្ថាន ទាំង៤ដែល ធនាគារជាតិ ញ្ឈប់លែងឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការ មានដូចជា វិវត្តន៍ ហ្វាយនែន ម.ក សកល ហិរញ្ញវត្ថុ ម.ក អង្គការ រូបិយប័ណ្ណខ្មែរ(ខេ.អឹម) និង ស៊ីស៊ី ហ្វាយនែន ម.ក ជាដើម។