ប្រភេទការងាទាំង ៨ អាមេរិករំពឹងទុកថា អ្នកកំពុងធ្វើការងារនេះ នឹងបាត់ចំណូល នៅឆ្នាំ ២០២៦

0
1410

បច្ចុប្បន្នមានការងារធ្វើច្រើនណាស់ដែលលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបានទៅតាមជំនាញនិងការពេញចិត្ដរបស់លោកអ្នក។ យ៉ាងណាក៏ដោយមុខរបរជាច្រើនត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនាពេលអនាគត។ មុខតំណែងដូចជាគ្រូពេទ្យគិលានុបដ្ឋាយិកា គេរំពឹងថានឹងបន្តការរីកចំរើនការងាររហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៦ ខណៈពេលដែលការងារដូចជាប្រតិបត្តិករទូរស័ព្ទនិងអ្នកវាយអត្ថបទត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្រូវការ។

នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយគេហទំព័រហិរញ្ញវត្ថុ GoBankingRates ។ ដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យកំណើនការងារចុងក្រោយបំផុតពីការិយាល័យស្ថិតិការងារ (BLS) GoBankingRates បានពិនិត្យមើលការងារដែលត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងមានការកើនឡើងនិងថយចុះច្រើនបំផុតក្នុងការងាររវាងឆ្នាំ ២០១៦ និង ២០២៦ ។

ប្រសិនបើសុវត្ថិភាពការងារគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់អ្នកនោះអ្នកត្រូវដកខ្លួនចេញពីមុខតំណែងទាំង ១០ ខាងក្រោម:

១.ប្រតិបត្តិករទូរស័ព្ទៈ ការផ្លាស់ប្តូរការងាររវាងឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ ២០២៦ ថយចុះ ២២,៦%

២.ប្រតិបត្តិករកុំព្យូទ័រៈ ការផ្លាស់ប្តូរការងាររវាងឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ ២០២៦​ ថយចុះ ២២,៨%

៣.អ្នកដំឡើងនិងជួសជុលបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិក, យានយន្តៈ ការផ្លាស់ប្តូរការងាររវាងឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ ២០២៦ ថយចុះ ២៥,៦%

៤.មើលអ្នកកែប្រែៈ ការផ្លាស់ប្តូរការងាររវាងឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ ២០២៦ ថយចុះ ២៩,៧%

៥. កម្មវិធីវាយអត្ថបទនិងអ្នកនិពន្ធៈ ការផ្លាស់ប្តូរការងាររវាងឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ ២០២៦ ថយចុះ ៣៣,១%

៦. បុគ្គលិកអនុវត្តច្បាប់ចតយានយន្តៈ ការផ្លាស់ប្តូរការងាររវាងឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ ២០២៦ ថយចុះ ៣៥,៣%

៧. អ្នកបច្ចេកទេសព្យាបាលរោគដង្ហើមៈ ការផ្លាស់ប្តូរការងាររវាងឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ ២០២៦ ថយចុះ ៥៦,៣%

៨.អ្នកបើកបររថភ្លើងៈការផ្លាស់ប្តូរការងាររវាងឆ្នាំ ២០១៦ ដល់ឆ្នាំ ២០២៦ ថយចុះ ៧៨,៦%៕

អត្ថបទដោយ៖ ធូរ៉ា