ពេលរកសីុខាត តើអ្នកត្រូវគិតអ្វីខ្លះ?

0
26

https://www.facebook.com/bizcambo/videos/1058636604271124/